Línies

Línies d’investigació i interessos:

- Optimització de processos i productivitat: Mecanitzat d’alta velocitat (HSM), Fabricació ràpida (RM), rectificat, doblegat de xapa, control de precisió i rugositat superficial, sensorització de maquinària, monitorització de processos, diagnòstic i control.

- Planificació, organització i control de processos: sistemes CAPP, Computer Aided Process Planning, sistemes PPC, Production Planning Control, i la integració d’ambdós.

- Qualitat: estàndards d’assegurament i gestió de la qualitat total –ISO 9001- mediambiental –ISO 14001-, seguretat i salut, Lean Manufacturing, etc.

- Disseny de producte: especificacions, sistemes DFM, Design for Manufacturing, DFA, Design for Assembly, DFMA, Design for Manufacturing and Assembly, DFE, Design for Environment o Ecodisseny.

- Producció mediambientalment sensible: control, reducció i gestió de l’impacte mediambiental, LCA, Life-Cycle Analysis, reutilització, reciclatge i recuperació de components, materials sobrants, ferritja, excedents i residus del procés productiu.

 


Escola Politècnica Superior de Girona, Universitat de Girona


Edifici PII c. Maria Aurèlia Capmany, 61- 17071- Girona.